Cấp độ, Nâng cấp độ thành viên với điểm tích lũy

Cấp độ, Nâng cấp độ thành viên với điểm tích lũy

Hệ thống Vietlink có 7 Cấp độ thành viên: Thành viên Ảo, Thành viên Thực, Thành viên Thực Cấp 1, Thành viên Thực Cấp 2, Thành viên Thực Cấp 2A, Thành viên Thực Cấp 2B, Thành viên Thực Cấp 2C và Thành viên Cấp Cao.

Trách nhiệm của thành viên

Trách nhiệm của thành viên

Các trách nhiệm của thành viên khi tham gia cộng đồng Vietlink.

Quyền lợi thành viên

Quyền lợi & chính sách thành viên

Các quyền lợi và chính sách cho thành viên cộng đồng Vietlink.

Đăng tin miễn phí tại Lienketviet.net
Đăng tin miễn phí tại lienketviet.net
Trở về trước