{{title}}

{{message}}

IMG_0160
Mã xác thực
Reload Image
Gõ mã kiểm tra phía trên

Tường bình luận: #1164

Chu Long
CÕI RIÊNG ( Điều Không Thể Nói )
Cõi riêng chốn của riêng mình
Là nơi cất giấu của mình...cái riêng
Khoảng trời giữ những thiêng liêng
Hãy đến với Liên kết Việt
Trở về trước